Opodatkowanie komandytariusza

spółka komandytowa
Komandytariusz partycypuje w przychodach i kosztach spółki komandytowej zgodnie z udziałem określonym w umowie spółki. Dochód z tej formy prowadzenia działalności będzie podlegał opodatkowaniu według zasad ogólnych (skali) lub podatku liniowego. Kiedy komandytariusz może wybrać odpowiednią formę opodatkowania i czy może ją zmienić przystępując do spółki?
Spółka komandytowa jako jedyna działalność

Komandytariusz może opodatkować dochód z tytułu działu w spółce komandytowej przy zastosowaniu skali (18% lub 32%) lub podatku liniowego (19%). Przystępując do spółki może wybrać opodatkowanie liniowe. W przypadku braku oświadczenia o wyborze firmy opodatkowania w tej formie, dochody komandytariusza będą opodatkowane według zasad ogólnych (skali). Wyboru formy opodatkowania w formie podatku liniowego należy dokonać nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 updof). Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie podatku liniowego komandytariusz składa do naczelnika urzędu skarbowego.

Kilka firm a opodatkowanie w spółce

W przypadku przestąpienia do spółki komandytowej jako działający przedsiębiorca, prowadzący już jednoosobową działalność, spółkę cywilną lub inną spółkę osobową (nawet komandytową) wybór formy opodatkowania ma już swoje ograniczenia. Dlaczego? Wspólnik prowadzący już działalność i opodatkowujący dochody zapewne wybrał już wcześniej opodatkowanie podatkiem liniowym lub też rozlicza się według zasad ogólnych. Panuje przekonanie, że przystępując do spółki komandytowej, ponieważ nie jest to typowa firma prowadzenia działalności, potwierdzona wpisem do CEiDG, możemy odrębnie wybrać formę opodatkowania dochodu z tytułu uczestnictwa w spółce. Często też dochodzi do błędnej interpretacji haseł dotyczących opodatkowania w spółce i faktu, że można do tej formy działalności wybrać opodatkowania liniowe. Niestety nic bardziej błędnego. Opodatkowanie liniowe, jak wspomniałam wcześniej można wybrać w chwili, gdy spółka komandytowa jest jedyną formą prowadzenia działalności lub gdy  dotychczasowa działalność, prowadzona w innych formach osobowych jest opodatkowana według podatku liniowego. W takim przypadku, kiedy przedsiębiorca funkcjonuje już jako podatkim podatku liniowego, do swoich przychodów i kosztów uzyskiwanych z innych firm dolicza te wynikające z udziału w spółce komandytowej. Jeśli właściwą stawką podatku jest stawka określana według skali podatkowej, wówczas dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej również będą opodatkowane według skali podatkowej. Jednym słowem, prowadząc już działalność forma opodatkowania stosowana w danym roku podatkowym będzie musiała zostać zastosowana do dochodów uzyskanych z tytułu udziały w spółce komandytowej.

Zmiana formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to bardzo istotna rzecz. Niestety jeśli spółka komandytowa to kolejna działalność musimy do niej zastosować stawkę, według której rozliczamy dochody z pozostałych firm osobowych. Na szczęście jest możliwa zmiana formy opodatkowania. Stosowne oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania  należy złożyć do 20-go stycznia. Oczywiście rozliczając się według podatku liniowego, można przejść na opodatkowanie według skali podatkowej lub odwrotnie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dochodów ze spółki komandytowej oraz innych działalności prowadzonych osobiście (jednoosobowa działalność) lub w forach spółek osobowych (cywilna, komandytowa, jawna) przychody i koszty ze wszystkich działaności zostają zsumowane i na tej podstawie wyliczony jest dochód. Dlatego też wybierając formę opodatkowania należy przeanalizować wszystkie działalności prowadzone przez komandytariusza i nie kierować się zyskownością lub niską dochodowością tylko jednej z nich.

Zachęcamy do przeprowadzenia gruntownej analizy przychodów i kosztów ze wszystkich działalności, tak, aby maksymalnie ograniczyć obciążenia podatkowe.