Składki ZUS w spółce komandytowej

spółka koamndytowa
Spółka komandytowa jest spółką osobową. Wspólnicy będący osobami fizycznymi przystępujący do spółki jako komandytariusze są traktowani w świetle ustawy o ubezpieczeniach społecznych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Są w związku z tym zobligowani do opłacania składek ZUS.
Mały ZUS i „ulga na start” – nie dla komandytariusza

Osoba fizyczna przystępująca spółki w roli komandytariusza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i jest w świetle ustawy o ubezpieczeniach społecznych traktowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Niestety w związku z tym, że nie posiada wpisu do CEIDG nie może korzystać z ulg w zakresie składek zus. Rejestracja spółki następuje w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) i to dzień rejestracji w KRS jest dniem powstania spółki komandytowej. Od tego dnia wspólnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani odprowadzać składki ZUS w pełnej wysokości (tzw. pełny ZUS). Składki ZUS w roku 2020 roku wynoszą:

  • 1431,48 – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
  • 1354,64 – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

W od dnia rejestracji spółki wspólnik zostaje zgłoszony do ZUS oraz zostanie mu założone indywidualne konto do wpłat składek, na które do dnia 10-go każdego miesiąca powinien opłacać składki za miesiąc poprzedni.

Spółka komandytowa i działalność gospodarcza

Bardzo często zdarza się, że osoba przystępująca do spółki prowadzi już swoją działalność jednoosobową. Z tytułu tej działalności odprowadzane są składki ZUS. Od chwili rejestracji spółki dochodzi kolejny tytuł do ubezpieczeń. Jeśli wspólnik opłaca już składki ZUS w pełnej wysokości (których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2019) tj. 1431,48 złotych jego zobowiązanie wzrośnie jedynie o kolejną składkę zdrowotną. Jeśli jednak korzysta z preferencyjnego ZUS lub z „ulgi na start”, z dniem rejestracji spółki będzie zobowiązany do opłaty pełnych składek (i podwójnego zdrowotnego – z obu tytułów: działalności i spółki komandytowej).

Komandytariusz – student

Student przystępujący do spółki komandytowej niestety nie będzie mógł korzystać z preferencji przewidzianych dla umów zlecenia i zwolnienia ze składek ZUS. Przystępując do spółki komandytowej będzie traktowany jako pełnoprawna osoba prowadząca działalność i zobowiązana będzie do opłaty pełnych składek ZUS.

Etat a spółka komandytowa

Komandytariusz zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę i otrzymujący co najmniej minimalne wynagrodzenie, (2600,00 brutto w roku 2020) z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną, czyli kwotę 342,32 złotych. W przypadku wynagrodzenia niższego niż minimalne obejmie go obowiązkowy pełny ZUS. Składka wyniesie wtedy 1431,48 złotych.

Ważne daty

Dla każdej osoby fizycznej przystępującej do spółki jako komandytariusz najważniejsze są dwie daty, które są związane ze zobowiązaniami wobec ZUS. Pierwszą datą to data powstania spółki komandytowej. Od tego dnia powinno bowiem nastąpić zgłoszenie komandytariusza do ZUS, z uwzględnieniem jego istniejących tytułów do ubezpieczeń (inne działalności, etat). Drugą datą jest termin opłaty comiesięcznych składek. Komandytariusz jest zobowiązany do opłaty stosownych składek do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (z dołu). W przypadku, gdy 10-ty wypada w dniu wolnym, termin wpłaty zostaje wydłużony i następuje w kolejnym dniu roboczym. W przypadku, gdy spółka zatrudnia pracowników termin wpłaty składek indywidualnych zostaje przesunięty do 15-go dnia kolejnego miesiąca i zostaje zrównany z terminem wpłaty składek ZUS przez spółkę.